NOWOCZESNE ENERGOOSZCZĘDNE SYSTEMY OGRZEWANIA

NESO-aster
ul. Staromiejska 3
35-231 Rzeszów
tel./fax (17) 86-11-406
tel./fax (17) 86-11-408
tel./fax (17) 86-11-412
e-mail: office@neso.com.pl
www.neso.com.pl

 
Dlaczego mamy przeprowadzać badanie stanu technicznego i efektywności energetycznej kotłów?

Odpowiedź:

- bo ustawodawca tak sobie życzy!

Po co?
 
Odpowiedź:
 
Aby uniknąć kary,
-bo ustawodawca obłoży nas karami za nie wykonanie tego ustawowego obowiązku.

Jak uzyskamy duże korzyści z przeprowadzenia badania stanu technicznego i efektywności energetycznej kotłów?

Odpowiedź:

Korzyści uzyskamy proporcjonalnie do stopnia profesjonanego wykonania badania i oceny.
 
 
Co nam daje przeprowadzenia badania stanu technicznego i efektywności energetycznej kotłów?
 
Odpowiedź:

Profersjonalna ocena dzięki DIAGNOSTYCE  MATERIAŁOWEJ  ELEMENTÓW  URZĄDZEŃ  ENERGETYCZNYCH,  POZWALA NA   PROGNZOWANIE TRWAŁOŚCI.   Dobre PROGNOZOWANIE TRWAŁOŚCI pozwala nam na planowanie remontów i modernizacji, oraz obniżenie zużycia energii. Zapewnia nam też bezpieczeństwo energetyczne!
 
 

 


 

Odnowienie Porozumienia o współdziałaniu organów nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy    28.02.2013


 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert Dziwiński oraz Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz podpisali w dn. 27 lutego br. Porozumienie w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru budowlanego z Państwową Inspekcją Pracy.
Podpisany dokument jest kontynuacją Porozumienia zawartego pomiędzy GINB a GIP w dn. 21 czerwca 2010 r. Współdziałanie obu służb będzie realizowane między innymi przez prowadzenie skoordynowanych kontroli w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz na terenach budów, wzajemne informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach, wspieranie inicjatyw upowszechniających nowe rozwiązania techniczne i technologiczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Strony zadeklarowały również działania na rzecz współpracy wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z okręgowymi inspektorami pracy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele obu Urzędów. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowali, obok GINB Roberta Dziwińskiego, Zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski i Jacek Szer oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego Anna Macińska. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali GIP Iwona Hickiewicz, Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz Dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla. Sygnatariusze Porozumienia wyrazili przekonanie, że współpraca i wspólne działania pozwalają na skuteczniejsze realizowanie zadań nadzoru budowlanego i inspekcji pracy dotyczących bezpieczeństwa na placu budowy i w trakcie utrzymania obiektów.

za :  http://www.gunb.gov.pl/index.html
Sporządzamy oceny stanu technicznego
i określanie efektywności energetycznej kotłów,
zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego
 

 

 Efektywność energetyczna kotłów

Skąd do nas przyszła: - Ocena stanu technicznego i określanie efektywności energetycznej kotłów

 

Dyrektywa 2002/91/WE dotycząca charakterystyki energetycznej budynków wprowadza mechanizmy służące zmniejszeniu zużycia energii w budynkach.

Należy do nich okresowa kontrola kotłów grzewczych, a także jednorazowa kontrola instalacji grzewczych, w których kotły pracują dłużej niż 15 lat.

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli kotłów.

Kontrola obejmuje

1.      Sprawdzenie stanu technicznego kotłów

2.      Uwzględnia efektywność energetyczną kotłów i ich wielkość.

 

Kontrole muszą odbywać się nie rzadziej niż:

  • co 2 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
  • co 4 lata, dla kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym, o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW - 100 kW, a także kotłów opalanych gazem.

Zakres kontroli powinien obejmować:

Badanie wraz z  opinią dotyczącą stanu technicznego kotła, ocenę jego sprawności i ocenę wielkości kotła w stosunku do potrzeb ogrzewczych budynku.

Kontrola jest być zakończona sporządzeniem protokołu zawierającego zalecenia wraz  z oceną ich zasadności ekonomicznej..

Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku. Kontrolę należy przeprowadzić w roku następnym po upływie 15 lat użytkowania urządzenia. Na podstawie tej kontroli powinno być wydane zalecenie wymiany kotła albo jego modernizacji lub też aprobata stanu istniejącego.

Kontrole tego rodzaju powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją takich urządzeń i instalacji.

Przepis o obowiązku kontroli kotłów został włączony do art. 62 Prawa budowlanego.

 Zaniechanie  wykonania kontroli , zgodnie z art. 93 pkt 8, skutkuje  karą grzywny.

Obowiązkowa kontrola kotłów nie dotyczy właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Zgodnie z art. 64 Prawa budowlanego protokoły z przeprowadzonych kontroli kotłów powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

W normie PN-EN 15378:2009  Systemy ogrzewcze w budynkach - Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych określono procedury kontroli i metody badań niezbędnych do oceny wydajności i sprawności kotłów oraz instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Procedury te spełniają wymagania Dyrektywy 2002/91/EC dotyczącej jakości energetycznej budynków.

Zleć nam wykonanie

Oceny stanu technicznego i określanie efektywności energetycznej kotłów

 

 Napisz do nas

Zadzwoń  już teraz +48 17 8611412
 
 

 
 
 

Jak to robimy?

Posiadamy fachowców z pełnymi uprawnieniami , doświadczeniem.

Znamy dostępność części zamiennych i ich zamienników.

 
Naszą mocną stroną to udokumentowane ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu ,
montażu, uruchomieniach, konserwacji, serwisowaniu i modernizacji.

 Doskonale znamy starsze kotły i palniki,  świadczą o tym poniżej przykładowe certfikaty:
 
Weishaupta  z roku 1993

 
 
 

i
Viessmanna  za najdłuższą współpracę
 
 

 

 

i sprzęt


LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
 
 
Nasze Laboratorium Badań Nieniszczących
zostało utworzone na potrzeby
 
DIAGNOSTYKI  MATERIAŁOWEJ  ELEMENTÓW  URZĄDZEŃ  ENERGETYCZNYCH
  I  PROGNZOWANIA TRWAŁOŚCI.  
 
 
Badania te pozwalaja nam profesjonalnie  i rzetelnie opracowywać

Oceny stanu technicznego i określanie efektywności energetycznej kotłów

 
 

 

 Wyposażenie Pomiarowe i Badawcze

naszego

LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

                                 WPiB

zostało skompletowane zgodnie z wymogami 
           PN-EN ISO/IEC 17025
 
 
 
 
 
 
 
 ZOBACZ

CO ZAGRAŻA KOTŁOM BEZ SERWISU, -CZEGO I JAK UNIKAĆ

 
 
 
 
 
 
Zadzwoń
 
 +48 17 8611412
 
 
Zobacz:

 

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU  - SUR


 

Rozporządzenie ws. efektywności energetycznej kotłów

 


SERWIS , - WYPROWADZIMY NA PROSTĄ

 

LABORATORIUM BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

 
Odwiedzin :890431
TECHNIKA GRZEWCZA I WENTYLACJA SERWIS KOTŁOWNI
Projekt i realizacja: Posterusart